Poland 1 – Lisa Davis (2)

Poland 1 – Lisa Davis (2)